Home

Tusaidiane is een particulier initiatief om kleine gemeenschapsprojecten in Afrika financieel te ondersteunen. Donateurs zijn scholen, service clubs en privé-personen in Nederland

Een euro hier is een euro daar!

Tusaidiane is a private initiative in the Netherlands to financially support small scale community-based projects in Africa. Funds are raised by schools, service clubs and private people in the Netherlands

Het meeste recente nieuws vindt U in de berichten hierboven.

Voor meer informatie verwijzen wij U naar de site van onze partner in Uganda www. tusaidiane.com

Nieuws

Beleidsplan 2018 & Financieel overzicht

Het Aktieplan 2017 van de Stichting (zie website www.tusaidiane.nl ) omvatte een project-bedrag van € 44.515 voor alle projecten,waarvan € 16.000 als contributie voor water projecten.
Sinds 2013 hebben wij jaarlijks een gezamelijke financiële verantwoording gegeven voor de Stichting en TUL.
Gezien de ontwikkeling van Tusaidiane Uganda als Oegandese lokale organisatie, die projekten implementeert voor meerdere opdrachtgevers, is de gezamelijke financiële verantwoording vorig jaar voor het laatst gedaan.

Nieuwsbrief april 2017

Grote stap voor onze partner Tusaidiane Ltd. het management team bestaat vanaf april 2017 alleen uit Ugandezen. De stichting Tusaidiane is voortaan 1 van de sponsoren van hun activiteiten. Hun plannen vindt u terug in bijgaande nieuwsbrief.

Over Tusaidiane

Tusaidiane: een particulier initiatief

Onde de boom
Intitiatiefnemer en oprichter(links op de foto) van de Stichting Tusaidiane in overleg bij een project.

Goedendag,

Mijn naam is Kees Ebskamp en ik heet u van harte welkom bij de Stichting Tusaidiane. Op deze pagina geef ik een toelichting op het ontstaan en de doelen van Tusaidiane.

Sinds het midden van de negentiger jaren reis ik regelmatig naar Afrika. Op een van mijn reizen met een studiegenote uit Wageningen, werkzaam voor Cordaid, liep ik indertijd enige malen tegen kleine projectjes op, waar ik persoonlijk of met hulp van bevriende relaties directe ondersteuning kon bieden. Vrienden, met wie ik daarover sprak, reageerden met “Wat leuk, zo direct! Dan zie je tenminste hoe je elkaar kunt helpen, waar je geld blijft en waar het aan besteed wordt”. Sommigen gaven aan daar ook wel aan mee te willen doen. Bij voorkeur wilde ik geen nieuwe organisatie oprichten, die fondsen werft, maar ook geld kost.

Enig creatief denken leidde tot een “Vereen de krachten” idee. Lets help each other of te wel in Swahili Tusaidiane.

In 2001 ben ik via Cordaid/vastenaktie een particulier ontwikkelingsfonds “ Tusiadiane” gestart met als motto

EEN EURO HIER IS EEN EURO DAAR!

Uitgangspunten waren en zijn nog steeds:

  1. Richt je samen op kleinere projecten, gericht op directe hulp aan scholen en basis-gemeenschappen,
  2. Help, waar nodig, de lokale mensen bij het formuleren van hun behoeften en het opzetten van een project,
  3. Zorg voor een goede communicatie over deze projecten naar degenen, die geld geven,
  4. Interesseer individuele personen, scholen, clubs en anderen voor deze directe aanpak en motiveer hen tot financiële bijdragen,
  5. Bepaal samen met de geldgevers, welke projecten voor financiering in aanmerking komen,
  6. Vermijd organisatiekosten en als ze onvermijdelijk zijn; draag ze zelf.

Aandachtgebieden zijn

  • Water
  • Zorg
  • Inkomen
  • Onderwijs

Sinds 2005 hebben de waterprojecten een grote vlucht genomen. Niettemin is ieder project op zich een klein project en gericht op directe hulp. De “grote vlucht” zit hem in het feit dat er nog zoveel mensen zijn die geen directe toegang hebben tot schoon en veilig water.

Mijn rol in de stichting:
Initiatiefnemer en aandrager van projecten, adviseur voor het opzetten van projecten, communicator over projecten en de voortgang, zoeker van sponsoren en zelf sponsor zijn, wat nodig is om de idee in leven te houden, en voorzitter van de stichting.

Naast directe donaties is onderdeel van mijn sponsor zijn, dat ik geen vergoeding krijg voor mijn werkzaamheden, noch voor de kosten, die ik maak.

Voor meer informatie kunt U hier contact met mij opnemen.

Vragen voor de voorzitter.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

ANBI-informatie

Uw geld gaat voor 100% naar de projecten. Natuurlijk heeft de Stichting kosten. Die worden betaald uit schenkingen van initiatiefnemers en vrienden. Geen cent van uw geld wordt daaraan besteed. Aan het motto “Een euro hier, is een euro daar” wordt niet getornt.”

BELEIDSPLAN 2018 + FINANCIEEL OVERZICHT 2017

20180107 Beleidsplan Stichting Tusaidiane 2018-final

Download hier het beleidsplan incl. financieel overzicht

Het bestuur van de “Stichting Tusaidiane” bestaat uit:

Kees Ebskamp, voorzitter en intiatiefnemer;

Krijn Ebskamp, penningmeester

Maartje van Noord, secretaris

Zij verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zonder beloning. Eventuele onkosten worden principe door de bestuurleden zelf gedragen.

DONATIES
Elke euro is van harte welkom en wordt volledig besteed aan onze projecten. U kunt u gift overmaken naar NL06 RABO 0137 9713 89, Stichting Tusaidiane / Velp. Mocht u erover denken vaker een donatie te willen geven dan is wellicht een periodieke schenking voor u van toepassing.

Periodieke schenking
Periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden waren alleen aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 is het mogelijk om ook periodieke giften die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst heeft hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking gesteld dat door beide partijen moet worden getekend.  Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

PROJECTEN
Al onze projecten komen voort uit lokale gemeenschappen. Er wordt pas een project worden gestart als er een concrete vraag inclusief een plan ligt vanuit en herkenbare groep of school.

In Oeganda werken wij samen met Tusaidiane Ltd. Een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk die de aanvragen vanuit Oeganda begeleidt en monitort. Een deel van de projecten die zij begeleiden wordt gefinancierd door de Stichting maar hun streven is dat er zoveel mogelijk lokaal gezocht wordt naar fondsen.

De voortgang van projecten die wij ondersteunen kunt u volgen via de site en via onze nieuwsbrief. Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief stuur dan een mailtje

Voor informatie mail naar: Kees Ebskamp